OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA – VODITELJ PROJEKTA ZAŽELI

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA – VODITELJ PROJEKTA ZAŽELI

269

 

Sukladno članku 19. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon)  Povjerenstvo za provedbu oglasa daje slijedeću

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA
I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti  prijavljenih kandidata na Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove za radno mjesto – VIŠI STRUČNI SURADNIK – VODITELJ PROJEKTA ZAŽELI- 1., izvršitelj/ca na određeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca, objavljen na stranicama HZZ i web stranici Općine Ražanac dana 18.01.2024. godine,  obavit će se:

Dana 06.02. 2024. (utorak) s početkom u 09.00 sati u prostorijama
Općine Ražanac

Rezultati će se objaviti nakon što se obavi prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete.

 1. OPIS  POSLOVA

Opis poslova radnog mjesta  utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu u upravnim tijelima Općine Ražanac (Službeni glasnik Općine Ražanac br. 01/23, 01/24)

 

 

II PODACI O PLAĆI

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Ražanac, utvrđen je  koeficijent složenosti radnog mjesta.
Plaću čini umnožak  koeficijenta složenosti u iznosu od 2,20, određen  citiranom Odlukom  za radno mjesto ”Viši stručni suradnik – Voditelj projekta Zaželi„ i osnovice za izračun plaće  uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

III  PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obuhvaća i uključuje:

–  Pisano testiranje
–  Intervju  (razgovor) s kandidatima koji  su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova  s pisanog testiranja

IV PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Pisano testiranje

– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN,br. 86/08,61/11, 04/18, 112/19)

– Zakon o lokalnoj i  područnoj  ( regionalnoj) samoupravi ( ‘’NN’’ broj:33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

– Zakon o općem upravnom postupku (‘’NN’’ 47/09, 110/21)
V  PRAVILA  PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

 1. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
  2.  Po dolasku na testiranje od kandidata će se zatražiti identifikacijska isprava  radi utvrđivanja identiteta.
  3.  Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno korištenje literature, bilješki, napuštanje prostorije  u kojoj se provodi provjera, razgovaranje ili na bilo koji drugi način ometanje ostalih kandidata .
  4. Nakon upoznavanja kandidata započinje pisano testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja  za provjeru znanja iz poznavanja  odredbama naprijed navedenih Zakona.
  5. Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.
  6. Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost,  mogućnost prilagođavanja, zanimanje za rad, želju za učenjem i usavršavanjem
  7. Kandidati  koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Za izabranog kandidata Pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove donosi rješenje o prijmu kandidata, koje se dostavlja svim prijavljenim kandidatima na natječaj (kandidati koji podnesu nepotpune, nepotpisane ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj).

Protiv Rješenja nezadovoljni kandidat može podnijeti žalbu Načelniku Općine Ražanac u roku  15 dana od  dana primitka  rješenja. Žalba odgađa izvršenje rješenja.

 Povjerenstvo za  provedbu
Oglasa

 

KLASA: 102-01/24-01/01

URBROJ: 2198-11-03-24-3

Ražanac, 31.01.2024.