OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA...

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

232

Sukladno članku 19. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon)  Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA
I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti  prijavljenih kandidata na Natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove za radno mjesto – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EU FONDOVE – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca., objavljen u Narodnim novinama dana 01.03.2023.,  obavit će se:

Dana 20.03. 2023. (ponedjeljak) s početkom u 09.00 sati u prostorijama
Općine Ražanac

Rezultati će se objaviti nakon što se obavi prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete.

 1. OPIS  POSLOVA

Opis poslova radnog mjesta  utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu u upravnim tijelima Općine Ražanac (Službeni glasnik Općine Ražanac br. 01/23).

II PODACI O PLAĆI

Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima djelatnika Općine Ražanac, utvrđen je  koeficijent složenosti radnog mjesta.
Plaću čini umnožak  koeficijenta složenosti u iznosu od 2.70, određen  citiranom Odlukom  za radno mjesto „PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EU FONDOVE„ i osnovice za izračun plaće  uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

III  PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obuhvaća i uključuje:

–  Pisano testiranje
–  Intervju  (razgovor) s kandidatima koji  su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova  s pisanog testiranja

IV PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Pisano testiranje:

– Ustav RH (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

– Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

– Zakon o općem upravnom postupku (‘’NN’’ 47/09, 110)
– Zakon o komunalnom gospodarstvu ( ‘’NN’’ broj:68/18, 110/18, 32/20)

– Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi ( “NN” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
V  PRAVILA  PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

 1. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
  2.  Po dolasku na testiranje od kandidata će se zatražiti identifikacijska isprava  radi utvrđivanja identiteta.
  3.  Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno korištenje literature, bilješki, napuštanje prostorije  u kojoj se provodi provjera, razgovaranje ili na bilo koji drugi način ometanje ostalih kandidata .
  4. Nakon upoznavanja kandidata započinje pisano testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja  za provjeru znanja iz poznavanja  odredbama naprijed navedenih Zakona.
  5. Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.
  6. Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost,  mogućnost prilagođavanja, zanimanje za rad, želju za učenjem i usavršavanjem
  7. Kandidati  koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Za izabranog kandidata Načelnik Općine Ražanac donosi rješenje o imenovanju kandidata, koje se dostavlja svim prijavljenim kandidatima na natječaj (kandidati koji podnesu nepotpune, nepotpisane ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj).

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom u roku 30 dana od dostave ovog rješenja.

                                                                       Povjerenstvo za  provedbu
Natječaja

Ražanac, 13.03.2023.