Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana...

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac

1003

Na temelju članka  96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (” Narodne novine”, broj:153-13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Ražanac o utvrđivanju prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac KLASA:350-01/22-01/07,URBROJ:2198-11-22-1 od 04.veljače 2022.godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac, kao Nositelj izrade, objavljuje

 

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE RAŽANAC

 

 

POČETAK I ZAVRŠETAK JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac ( u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) provest će se od 08. veljače 2022.godine do 09. ožujka 2022.godine

 

JAVNI UVID

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Plana iz ove Objave može se izvršiti:

  • Za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 08.00 do 13.00 sati u prostorijama vijećnice Općine Ražanac, na adresi Ražanac XVII kbr.61, Ražanac, uz pridržavanje  svih epidemioloških mjera  vezanih za COVID -19.za vrijeme trajanja javnog uvida u izmijene i dopuna Plana biti će otvorena i Knjiga primjedbi.
  • na web stranici Općine Ražanac: opcina-razanac.hr

 

JAVNO IZLAGANJE

Javno izlaganje o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana radi obrazloženja, smjernica i mjera iz prijedloga izmjena i dopuna Plana uređenja Općine Ražanac, održati će se 17.veljače 2022.godine u 10,00 sati u prostorijama Knjižnice Juraj Barković u Ražancu.

Sudionici javnog izlaganja morati će se pridržavati javno-zdravstvenih mjera  ( uz predočenje Covid potvrde. Zaštitne maske za lice, međusobna udaljenost rasporedom sjedećih mjesta i dr.) Ukoliko u vrijeme održavanja javne rasprave budu na snazi određene odluke, zabrane i mjere vezane uz COVID -19, javno izlaganje će se održati ovisno o procjeni stanja sukladno odlukama i mjerama te uputama nadležnog Stožera civilne zaštite, o čemu će biti  objavljena obavijest na mrežnim stranicama Općine Ražanac.

 

NAČIN SUDJELOVANJA U JAVNOJ RASPRAVI

Građani, udruge i drugi sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Plana
  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
  • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Plana
  • daju primjedbe i prijedloge upisom u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz prijedlog izmjena i dopuna Plana za vrijeme trajanja javne rasprave

 

Imajuću u vidu ograničenja u održavanju javnog izlaganja građani, udruge i drugi sudionici mogu o predloženim rješenjima u vremenu od 08.veljače 2022. godine do 09.ožujka 2022.godine postavljati pitanja i pisanim putem te ih dostavljati nositelju izrade  poštom preporučeno ili neposrednom predajom u pisarnici Općine Ražanac ili  elektroničkom obliku na adresu juo@opcina-razanac.hr.

 

Javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga, dostaviti će se posebna obavijest o javnoj raspravi, a ta javnopravna tijela javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i /ili  dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan. Mišljenja na prijedlog Izmjena i dopuna Plana potrebno je dostaviti 09.ožujka 2022.godine.Osim navedenog, predstavnici javnopravnih tijela mogu za vrijeme javnog izlaganja dati primjedbe/prijedloge/mišljenja u zapisnik kao i postavljati pitanja na koja će usmeno odgovoriti osobe koje vode javno izlaganje.

 

NAČIN DOSTAVE PRIJEDLOGA,PRIMJEDBI I MIŠLJENJA

Pisani prijedlozi, primjedbe i mišljenja građana, udruga i drugih sudionika kao i mišljenja javnopravnih tijela na prijedlog Plana dostavljaju se Nositelju izrade (Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac) na adresu : Ražanac XVII, 23248 Ražanac do 09.ožujka 2022.godine poštom preporučeno ili neposrednom predajom u prostorije Općine Ražanac  ili elektroničkom obliku na adresu;juo@opcina-razanac.hr.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Ražanac u radno vrijeme ili na telefon 023/651-402.

 

KLASA:350-01/22-01/07

URBROJ.:2198-11-22-2

Ražanac, 07. veljače 2022.godine

                                                                                                                           PROČELNICA

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                   Anita Krpina

 

IiD PPUO RAZANAC NACRT ODLUKE I ODREDBE PP 01 2022

IiD PPUO Razanc PRIKAZ IZMJENA PLANA PP 01 2022

IiD PPUO Ražanac SAZETAK ZA JAVNOST PP 01 2022

Obavijest o javnoj raspravi

IiD PPUOR PP 01 2022 LIST 4a GP RAZANAC

IiD PPUOR PP 01 2022 LIST 4b GP JOVICI

IiD PPUOR PP 01 2022 LIST 4c GP LJUBAC KRNEZA I DIO RTINE I RAZANCA

IiD PPUOR PP 01 2022 LIST 4d GP RADOVIN

IiD PPUOR PP 01 2022 LIST 4e GP RTINA