O G L A S za prijam u službu službenika/ce na određeno...

O G L A S za prijam u službu službenika/ce na određeno vrijeme u Zajednički upravni odjel za komunalno redarstvo – Komunalni redar

40

Na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 08/24 i 09/24)  privremeni pročelnik Zajedničkog upravnog odjela za komunalno redarstvo  r a s p i s u j e

O G L A S

za prijam u službu službenika/ce na određeno vrijeme u

Zajednički upravni odjel za komunalno redarstvo 

 

 • Referent – Komunalni redar
 •  3 izvršitelja – na određeno vrijeme,  u trajanju od 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci u  Zajedničkom upravnom odjelu za redarstvo Općina Poličnik, Općine Novigrad, Općine Posedarje, Općine Ražanac, Općine Jasenice i Općine Starigrad 

 

Opis poslova:

 • Obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalni red, posebno, uređenje naselja, održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, protupravno postavljenih predmeta.
 • Evidentira sve nedostatke na komunalnoj izgrađenoj infrastrukturi (zelene površine, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, poljski putevi, trgovi, autobusna stajališta, mostovi, prometne zapreke (ležeći policajci), prometna ogledala i druge poslove vezano za infrastrukturu, prikuplja dokaze i utvrđuje činjenično stanje, fotografijama i zapisnikom
 • Obavlja nadzor nad uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, uklanjanje uginulih životinja, postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama
 • Poduzima mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i poduzima mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.
 • Vodi evidenciju izgrađene komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
 • Predlaže izdavanje prekršajnog naloga i zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka i poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti te naplaćuje novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja. Obavlja kontrolu razine buke koja dopire iz ugostiteljskih objekata.
 • Prati propise iz djelokruga komunalnog redarstva, a sve po sili Zakona o komunalnom gospodarstvu.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika upravnog odjela.

 

 

 • Uvjeti:
 • gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje,
 • da se protiv njega ne vodi istražni ili kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa i to:
–    kratak životopis
–    preslika osobne iskaznice,
–    preslika  svjedodžbe o završenom školovanju,
–   Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne stariji od šest mjeseci,

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata kojom potvrđuje, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11,  04/18 i 112/19).
–    ispis radnog iskustva  (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od šest mjeseci.

-dokaz o položenom državnom stručnom ispitu

– dokaz o poznavanja rada na računalu

Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da kandidat / kandidatkinja koji bude primljen/a, ispit položi u zakonskom roku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.

Službenik/službenica se prima u radni odnos uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ovaj Oglas objaviti će se na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Općine Poličnik i  internetskoj stranici Općine Poličnik www.opcina-policnik.hr.

Na istoj web-stranici Općine Poličnik, naknadno će se objaviti opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava te vrijeme obavljanja prethodne provjere sposobnosti kandidata / kandidatkinja najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu OPĆINA POLIČNIK, Ulica dr. Franje Tuđmana 62, 23 241 Poličnik, u roku od osam dana od dana objave Oglasa na stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar, s naznakom: „Oglas za prijem  u službu –  Komunalni redar“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Privremeni pročelnik Zajedničkog upravnog odjela za komunalno redarstvo donijet će Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, najkasnije u roku od šezdeset dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Privremeni pročelnik

Jurica Brala, bacc. oec.

 

Upute i obavijesti kandidatima – kom. redar