NATJEČAJ za radno mjesto pomoćni knjižničar

NATJEČAJ za radno mjesto pomoćni knjižničar

1544

Na temelju članka 34. i članka 35. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i članka 14. Statuta Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac, ravnateljica Knjižnice raspisuje:

NATJEČAJ za radno mjesto

pomoćni knjižničar, na neodređeno, 20 sati tjedno, 1 izvršitelj

Uvjete za radno mjesto pomoćnog knjižničara ostvaruju osobe koje ispunjavaju navedene uvjete:

  • srednja stručna sprema (četverogodišnja)
  • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • Poznavanje rada u knjižnično informacijsko sustavu Crolist
  • poznavanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računalu

Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju tražene uvjete dužni/e su uz vlastoručno potpisanu prijavu dostaviti i priloge u izvorniku odnosno ovjerenoj preslici kako slijedi :

  • dokaz o stručnoj spremi: odgovarajuća isprava o stečenom stručnom zvanju/nazivu (ovjerena preslika)
  • dokaz o radnom stažu: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
  • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak
  • domovnicu (izvornik ili ovjerena preslika )
  • životopis s opisom dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom s naznakom „Natječaj za pomoćnog knjižničara“ na adresu: Knjižnica Jurja Barakovića Ražanac, Ražanac XI/2, 23 248 Ražanac u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Općine Ražanac, te oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Knjižnice.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za radno mjesto pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge.

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

v.d. ravnateljica

Andrea Beljo

natjecaj-pomocni-knjiznicar