Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu...

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa između Općine Ražanac i trećih osoba

2027

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (‘Narodne novine’ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 40. Statuta Općine Ražanac (” Službeni glasnik Zadarske županije” br.7/14,10/14, i 09/15), te članka 9. 12.. 13.  i 17. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac ( ” Službeni glasnik Zadarske Županije”, br. 1/14) i Odluke Općinskog vijeća o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac ( ” Službeno glasilo” Općine Ražanac, broj: 2/17), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za prodaju građevinskog zemljišta  u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu

    rješavanja imovinsko pravnih odnosa između Općine Ražanac i trećih osoba

  1. Predmet natječaja – je prodaja građevinskog zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa između Općine Ražanac i trećih osoba.
 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Procijenjena tržišna vrijednost (kn/m2)

 

Položaj:
1. dio 1269 Ražanac 439  

 

100

 

Rtina
2. 9529/2

 

Ražanac 609        70 Jovići
3.  

1793/14

Ražanac 849  

70

Rtina
4. 151/2 Ražanac  

231 

 

100 Rtina
5. 6 Ražanac 442 35 Rtina
6. 3620 Ražanac 787 100 Ražanac
7. 3614 Ražanac 1658 150 Ražanac
8. 3596 Ražanac 1318 150 Ražanac
9. 3489 Ražanac 188 100 Ražanac
10. 6311/4 Ražanac 1096 100 Garići
11. 6311/3 Ražanac 1011 100 Garići
12. 7193/1 Ražanac 1009 70 Jovići
13. 3842 Ražanac 414 100  Rudići
14. 3079 Ražanac 363 200 Ražanac
15. 3552 Ražanac 1303 150 Ražanac
16. 1680/5 Ražanac 500 70 Ražanac
17. 2932 Ražanac 442 200 Ražanac

 

  1. Pravo sudjelovanja u natječaju za zemljište navedeno u točki I:

                 Pravo kupnje na temelju uvjeta  iz  21.  Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac mogu ostvariti osobe koje uz ponudu za sudjelovanje na natječaju dostave  dokaz o postojanju građevine na nekretnini, te akt o legalizaciji građevine, ili dokaz o postupku ishođenja rješenja o izvedenom stanju za građevine koje se nalaze na č. zem. od 1-17.

               Pravo na kupnju zemljišta pod povoljnijim uvjetima podnositelji zahtjeva, koji žele  ostvariti popuste sukladno odredbama čl. čl.23-27 Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac, moći će ostvariti samo oni koji  uz ponudu   dostave dokaze o ispunjavanju uvjeta radi ostvarivanja prava na popuste.  Svi koji su već podnijeli zahtjeve pozvati će se da u roku od 8 dana dopune zahtjeve potrebnim dokazima radi ostvarivanja prava na popust.

               Temeljem čl.  31. Odluke suvlasnici nekretnina na kojim se nalaze izgrađene građevine imaju pravo prvokupa odnosno osobe koje su na tom građevinskom zemljištu izgradile objekt ili izvršile znatnije radove.

  1. Porez na promet nekretnina i troškove uknjižbe snosi kupac.
  1. Sudionici u natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10%, od ukupno utvrđene početne cijene, a koja se uplaćuje na žito-račun Općine Ražanac IBAN – HR 9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889-OIB, s naznakom ” jamčevina za natječaj za kupnju građevinskog zemljišta čes.zem. ( broj parcele ) u Općini Ražanac”. Izabranom natjecatelju uplaćena jamčevina se uračunava u ukupan iznos kupoprodajne cijene zemljišta, dok se ostalim natjecateljima jamčevina vraća u roku od 15 dana. Izabrani ponuditelj, koji odustane od ponude, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
  1. Najpovoljniji natjecatelj dužan je u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke, uplatom žiro –račun Općine Ražanac iznos od 50% postignute cijene, a ostatak u sljedećih 15 dana. U protivnom se smatra da je odustao od ponude. Iznimno, kod prodaje zemljišta u posebno opravdanim slučajevima, može se platiti i u obrocima.

 Po uplati cijelog iznosa cijene, zaključiti će se kupoprodajni ugovor, čime natjecatelj stječe pravo uknjižbe u svoje vlasništvo i posjed bez ikakvih ograničenja.

  1. Ponuda po ovom natječaju mora sadržavati:

– ime i prezime i adresu, OIB,

-preslik važeće osobne iskaznice  odnosno putovnice

-uvjerenje o prebivalištu

-oznaku  i broj građevinske parcele  za koju dostavljaju ponudu

-početnu cijenu od od 1m2 parcele odnosno nekretnine

– za zemljište u točki I. dokaz ili izjavu da je izgrađen objekt

– dokaz o uplati jamčevine

-potvrda o statusu  djeteta poginulog branitelja, branitelja Domovinskog rata, dragovoljca   Domovinskog rata, statusa HRVI.

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac

 

  1. Otvaranje ponuda obaviti će se dana 27.03.2017.godine u Općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe uz uvjet predočenja pisanog dokaza o tome.

7.Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u dnevnom listu ” Zadarski list” i na web stranici Općine Ražanac.

8.. Ponuda se dostavlja poštom ili osobno u ured Općine u u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Ražanac, 23248 RAŽANAC XVII kbr.61, s naznakom ” ponuda za kupnju građevinskog zemljišta”

  1. Općina Ražanac zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.
  1. Nepravodobno podnesena i nepotpuna ponuda neće se razmatrati.

Provedbu natječaja obaviti  Komisija za prodaju građevinskog zemljišta a o rezultatima natječaja natjecatelji će biti pismeno obaviješteni.

  1. Sve informacije u svezi natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac ili na tel. 651-402.

                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                           Nikola Miletić, ing

natjecaj-za-prodaju-gradevinskog-zemljista-u-vlasnistvu-opcine-razanac-u-svrhu-rjesavanja-imovinsko-pravnih-odnosa-izmedu-opcine-razanac-i-trecih-osoba