Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac

1469

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine RH broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09) i članka 17. Statuta Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac, Općinsko vijeće Općine Ražanac raspisuje

NATJEČAJ

   (ponovljeni Natječaj)


za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac
1 izvršitelj


Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci,
– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
– posjedovanje stručnih i organizacijskih sposobnosti,
– hrvatsko državljanstvo.

Iznimno za ravnatelja/icu Knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete opisane u alineji 2. prethodnog stavka

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

1) Diplomu o stručnoj spremi,
2) potvrdu o položenom stručnom ispitu,
3) Domovnicu,
4) Rodni list,
5) dokaz o radu u knjižničarskoj struci,
6) Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,
7) Prijedlog Plana i programa razvoja Knjižnice, te
8) Životopis.

Ravnatelja/icu imenuje Općinsko vijeće Općine Ražanac na rok od četiri godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Općina Ražanac – Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac, 23248 Ražanac s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac“, u roku od 15 dana od objave natječaja u Zadarskom listu.
Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Natječaj za ravnatelja knjižnice Juraj Baraković u Ražancu