Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Ražanac

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Ražanac

1723

Na temelju članka 40.i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97.,47/99, 35/08) , čl. 37. st.2 . Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 ) te članka 43.Statuta Dječjeg vrtića  Upravno vijeće Vrtića na 3. sjednici održanoj dana 18.10.2016. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Dječjeg vrtića Ražanac

Za ravnatelja može biti imenovana osoba :

–          koja ispunjava uvijete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću

–          ima najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj /ica se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge u izvorniku odnosno ovjerenoj preslici kako slijedi :

      – dokaz o stručnoj spremi : diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu (ovjerena preslika)

       – dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz ispunjavanju uvjeta iz Čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97, 4/98)

 – dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja : elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a

  – dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno Čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju :

  1. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Čl.25.  stavak 2.)
  2. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni  postupak (Čl. 25. stavak 4.)

–  domovnicu ( izvornik ili ovjerena preslika )

– životopis s opisom  dosadašnjeg rada- vlastoručno potpisan

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave kandidata je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici  s naznakom :    “ NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICE- NE OTVARATI “  u roku od osam dana od dana objave  u web stranici Općine Ražanac, te oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

DJEČJI VRTIĆ RAŽANAC

Ražanac X, br 9

23248 Ražanac

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge.

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                        Anita Krpina Sikirić,struč,spec.admin.publ

Natječaj za ravnatelja dječjeg vrtića RAŽANAC