Natječaj (ponovljeni) za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac –...

Natječaj (ponovljeni) za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac – 1 izvršitelj

1300

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine RH broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09) i članka 17. Statuta Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac, Općinski načelnik Općine Ražanac, raspisuje

NATJEČAJ

                                                                     (ponovljeni Natječaj)


za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac
1 izvršitelj

Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
– najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci,
– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
– posjedovanje stručnih i organizacijskih sposobnosti,
– hrvatsko državljanstvo.

Iznimno za ravnatelja/icu Knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete opisane u alineji 2. prethodnog stavka

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
1) Diplomu o stručnoj spremi,
2) potvrdu o položenom stručnom ispitu  za diplomiranog knjižničara
3)Domovnicu,
4) Rodni list,
5) dokaz o radu u knjižničarskoj struci,
6) Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,
7) Prijedlog Plana i programa razvoja Knjižnice, te
8) Životopis

 

Uz navedene uvjete propisane Zakonom poželjno je  posjedovanje vozačke dozvole B kategorije te posjedovanje certifikata iz područja knjižničarske struke.
Ravnatelja/icu imenuje Općinski načelnik.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII, 61, 23 248 Ražanac – s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac“, u roku od 15 dana od objave natječaja u Zadarskom listu i web stranici Općine Ražanac.
Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 


OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Miletić, ing

natjecaj-za-ravnateljicu-knjiznice-juraj-barakovic-razanac