JAVNI POZIV za sufinanciranje javnih potreba u socijalnoj skrbi

JAVNI POZIV za sufinanciranje javnih potreba u socijalnoj skrbi

32

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21), Programa socijalne skrbi Općine Ražanac za 2024. godinu („Službeni glasnik Općine Ražanac“ br. 14/23,7/24), Općinski načelnik Općine Ražanac donosi Odluku o raspisivanju

 

JAVNOG POZIVA

za sufinanciranje javnih potreba u socijalnoj skrbi

 

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga udruga koje djeluju i/ili imaju sjedište na području Općine Ražanac  i koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH, za sufinanciranje javnih potreba u socijalnoj skrbi, a za koja su sredstva osigurana u Proračunu Općine Ražanac za 2024. godinu.

 

Prijave se podnose iz područja pomoći i njege u kući za bolesno staračko i socijalno ugroženo stanovništvo.

II.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Ražanac za 2024. godinu u iznosu od 1.000,00 eura.

Razdoblje provedbe programa/projekta/manifestacije mora biti zaključno do 31. prosinca 2024. godine.

Okvirni broj projekata koje Općina Ražanac  planira sufinancirati u okviru ovog Javnog poziva je 1 projekt/program.

III.

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa/ manifestacije su:

 • neposredna ili posredna korist za društvenu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva na području Općine Ražanac
 • uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz područja pomoći i njege u kući za bolesno staračko i socijalno ugroženo stanovništvo;
 • realan odnos troškova i očekivanih rezultata projekta;
 • suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Općine Ražanac;
 • inovativnost i primjenjivost projekta/programa;
 • uključenost volonterskog rada, posebno mladih koji na taj način stječu znanja i vještine
 • sufinanciranje iz drugih izvora (Zadarska županija, nadležna ministarstva, zaklade, EU fondovi i sl.);
 • uređen sustav prikupljanja članarina.

 

IV.

Uvjeti koje udruge moraju zadovoljiti za dodjelu sredstava za sufinanciranje prijavljenih programa/projekata/manifestacija su sljedeći:

 • da su upisani u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija i djeluju na području Općine Ražanac
 • da su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15 i 37/21),
 • da su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora;
 • da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine;
 • da se projekt provodi na području Općine Ražanac i ima za korisnike stanovnike Općine Ražanac
 • da program/projekt/manifestacija bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan, koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Općine, sukladno kriterijima iz točke III. ovog Javnog poziva.

 

V.

Predlagatelji projekata/programa/manifestacija obvezni su dostaviti:

 1. Ispunjen, potpisan i ovjeren Prijavni obrazac za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga iz područja javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2024. godinu (Obrazac br. 1)
 2. Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan javni poziv do datuma podnošenja prijave;
 3. Potpisanu izjavu da za program ili projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz inozemnih fondova i fondacija, fondova Europske unije, državnog proračuna, proračuna drugih jedinica lokalne ili regionalne (područne) samouprave (Obrazac br. 2);
 4. Potpisanu izjavu o partnerstvu, ako postoje partneri na projektu (Obrazac br. 3)
 5. Potpisanu izjavu o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora u 2023./2024. godini (Obrazac 4);
 6. Uvjerenje da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/2015, 37/2021).

 

Predlagatelji projekata/programa/manifestacija mogu uz Prijavnicu dostaviti:

 1. Zapise, publikacije, novinske članke, fotografije koje opisuju rad udruge i koji se odnose na projekt/program
 2. Pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl.

 

VI.

Prijedlozi projekata/programa/manifestacija pripremljeni sukladno ovom pozivu, dostavljaju se

na adresu:

 

OPĆINA RAŽANAC

Ražanac ulica XVI kbr.61

23248 Ražanac

 

Uz naznaku „Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa udruga iz područja javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2024. godini“.

 

Prijedlozi se šalju:

 • preporučenom poštom ili
 • osobnom predajom u prostorijama Općine Ražanac ili

 

Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja javnog poziva, odnosno do utroška sredstava predviđenih točkom II. ovog Javnog poziva.

 

VII.

Neće se financirati projekti/programi/manifestacije koji se ne održavaju na području Općine Ražanac.

 

VIII.

Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 651-402

 

 

NAPUTAK O OBJAVI REZULTATA JAVNOG POZIVA

Odluka o dodjeli financijske potpore na temelju ovog Javnog poziva objavit će se na internetskoj stranici Općine Ražanac, www.opcina-razanac.hr, u roku od 15 dana od dana donošenja, a u istom roku sve udruge čije su prijave bile u postupku ocjenjivanja bit će obavještene o rezultatima u pisanom obliku. Odluku o rezultatu Javnog poziva na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata, donosi Općinski načelnik Općine Ražanac . Odluka će biti objavljena na internet stranici Općine Ražanac

NAPUTAK O ZAKLJUČIVANJU UGOVORA O FINANCIRANJU I MODEL PLAĆANJA

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, Općina Ražanac zaključuje ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima ili Odluke o financiranju. Financijska potpora će biti doznačena sukladno prilivu financijskih sredstava u Općinski Proračun tijekom 2024. godine, u roku i na način određen ugovorom o financiranju.

OPĆINSKI NAČELNIK

Damir Jordan,ing

 

KLASA: 550-01/24-01/25

URBROJ: 2198-11-03-24-1

Ražanac , 26. lipnja 2024. godine

 

Obrazac 1 novi ražanac Obrazac 2 – RAŽANAC Obrazac 3 Obrazac 4