Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu građevinskog zemljišta radi izgradnje...

Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu građevinskog zemljišta radi izgradnje podružnice ” Dječjeg vrtića Ražanac”

500

 

 

Na temelju članka 42.Statuta Općine Ražanac (”Službeno glasilo Općine Ražanac”, broj: 4/18,3/21), Općinski načelnik Općine Ražanac, raspisuje

 

J A V N I     P O Z I V

za prikupljanje prijava za dodjelu građevinskog zemljišta

radi izgradnje podružnice ” Dječjeg vrtića Ražanac”

 

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava zainteresiranih fizičkih osoba / pravnih osoba vlasnika građevinskog zemljišta od najmanje 1000 m2 koje se nalazi uz županijsku cestu ŽC 63055 Radovin – Krneza radi izgradnje podružnice” Dječjeg vrtića Ražanac”.

 

 1. PRIJAVITELJI JAVNOG POZIVA

 

Pravo prijava na javni poziv imaju svi zainteresirani vlasnici građevinskog zemljišta od najmanje 1000 m2 koje se nalazi uz županijsku cestu ŽC 63055 Radovin – Krneza

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Podnositelji prijave na ovaj javni poziv moraju priložiti:

 1. Presliku osobne iskaznice za fizičku osobu
 2. Izvod iz sudskog registra ili preslik obrtnice za pravnu osobu
 3. Podatke o građevinskom zemljištu odnosno zemljišno-knjižni izvadak radi dokaza vlasništva

 

 1. KRITERIJ ZA ODABIR

 

 1. Ispunjavanje uvjeta iz točke 3.ovog Javnog poziva
 2. U slučaju da dvije ili više prijava jednako ispunjavaju tražene uvjete, prednost će imati prijava sa ranijim vremenom (datumom, satom) slanja odnosno zaprimanja prijave u poštanskom uredu.

 

 1. NAČIN, ADRESA I ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

 

Prijave se dostavljaju preporučeno na adresu : Općina Ražanac. Ražanac XVII kbr.61, 23248 Ražanac uz naznaku ” Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu građevinskog zemljišta radi izgradnje podružnice ” Dječjeg vrtića ”Ražanac” .

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog javnog poziva.

 

 

 1. PREGLED I OBRADA PRIJAVA

 

Pregled i obradu prijava provesti će imenovano Povjerenstvo Općine Ražanac.

Odluku o odabiru donijeti će Općinsko vijeće Općine Ražanac, o čemu će podnositelji biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke.

 

Protiv odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o odabiru prijavitelja ovog javnog poziva, prijavitelji imaju pravo prigovora u roku od 15 dana od prijema Odluke. Odluka Općinskog vijeća o prigovoru je konačna.

 

 

KLASA: 940-01/21-01/56

URBROJ:2198-10-21-1

Ražanac, 23.09.2021.godine

 

                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                    Damir Jordan , ing