Javni poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2020....

Javni poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2020. godinu

1393


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2020. GODINU

Na temelju članka 49. Stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16 i 101/17) i članka 14. Odluke o općinskim porezima Općine Ražanac (“Službeni glasnik Općine Ražanac” broj 14/18)

 

OPĆINA RAŽANAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

priopćuje svim pravnim i fizičkim osobama koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Ražanac, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2020. godini,

da su obvezni do 31. ožujka 2020. godine dostaviti

PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR

ZA 2020. GODINU

Člankom 25. Zakona o lokalnim porezima i člankom 8. Odluke o općinskim porezima Općine Ražanac propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Ražanac.

Člankom 9. Odluke o općinskim porezima Općine Ražanac, kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Člankom 13. Odluke o općinskim porezima Općine Ražanac, porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja prirodnih nepogoda (potres, poplava, požar) te zbog starosti i trošnosti.

Člankom 12. Odluke o općinskim porezima Općine Ražanac porez na kuće za odmor plaća se u visini 15,00 kuna po metru kvadratnom korisne površine i plaća se jednom godišnje.

Prema članku 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima i članku 14. Odluke o porezima Općine Ražanac, obveznici poreza na kuće za odmor dužni su do 31. ožujka tekuće godine dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, korisnu površinu te druge podatke potrebne za razrez poreza.

Prijavu podnose oni porezni obveznici kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te novi vlasnici kuća za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne za prekršaj i to za fizičke osobe u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kuna te za pravne osobe u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kuna, kako je propisano člankom 56. stavak 1. točka 4. i člankom 56. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima.

Na osnovi navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo Vas da, ukoliko isto već niste učinili, na priloženom obrascu izvršite Zakonom propisanu obvezu na način da ispunjen obrazac dostavite na adresu Općine Ražanac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za financije i računovodstvo, Općina Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 RAŽANAC ili elektronskim putem: racunovodstvo@opcina-razanac.hr

Priloženi obrazac možete preuzeti sa web stranice Općine Ražanac ili u pisarnici Općine Ražanac.

 

v.d. pročelnika JUO OPĆINE RAŽANAC:

Hrvoje Benić, mag.iur.

 

javni-poziv-za-podnosenje-prijava-poreza-na-kuce-za-odmor-za-2020

obrazac-azuriranje-podataka-u-svrhu-razreza-poreza-na-kuce-za-odmor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODNOSITELJ:

 

_____________________________________

IME I PREZIME

_____________________________________

ADRESA

 

_________________________________________

OIB/MBS

 

_________________________________________

KONTAKT

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAŽANAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odsjek za financije I računovodstvo

 

PRIJAVA OBVEZE PLAĆANJA POREZA NA KUĆE ZA ODMOR

STAMBENI PROSTOR

Pošta, broj i mjesto                             Naselje                                     Ulica ili Trg                                            Kućni broj

 

Katastarska Općina                                                                   Katastarska čestica

Razdoblje korištenja nekretnine (razdoblje od kada podnositelj prijave koristi nekretninu ili od kada je stekao vlasništvo nad nekretninom):

 

NAMJENA NEKRETNINE Korisna površina(m²) Godina izgradnje Godina posljednje rekonstrukcije Vlasnički udio(izvadak iz ZK)
Prostor za stanovanje        
Garaža        
Pomoćni prostor        

 

  

 

STANJE NEKRETNINE

 

 

 

1 2 3
prostor koji zbog oštećenja ili nedostataka pojedinih dijelova nije prikladan za uporabu Prikladan za uporabu Prikladan za uporabu uz dodatni sadržaj (dodatnim sadržajima smatraju se osobito bazeni, saune, sportski tereni, uzletno-sletne staze, heliodromi i srodni sadržaji)

 

 

 

PODACI O VLASNIKU NEKRETNINE

OIB                                                              PREZIME                                                      IME

 

ADRESA:

U zemlji (tuzemstvo):

Pošta, broj i mjesto                             Naselje                                     Ulica ili Trg                                            Kućni broj

 

U inozemstvu:

DRŽAVA                                                                ADRESA

 

Kontakt:

E-MAIL                                                                                   TELEFON

 

 

PODACI O PRIJAŠNJEM KORISNIKU NEKRETNINE-OBVEZNIKU PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

OIB                                                              PREZIME                                                      IME

ADRESA:

Pošta, broj i mjesto                             Naselje                                     Ulica ili Trg                                            Kućni broj

 

NAPOMENA

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U _____________________, dana ________________. godine

 

______________________________________

Potpis valsnika/suvlasnika/korisnika nekretnine