Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac

Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac

1176

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac  KLASA: 400-01/20-01/98,  URBROJ: 2198-10-20-1 od 18.05.2020.g., Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje,

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac

 

 I.  PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je prodaja rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac kako slijedi:

 • Vrsta vozila: osobni automobil,
 • Marka: Renault,
 • Model: Scenic II Diesel (09/2006 – 05/2009),
 • Tip vozila: Scenic 1.5 dCi Authentique
 • Broj šasije: VF1JMSF0537234296,
 • Oblik karoserije: zatvoreni,
 • Godina proizvodnje: 2007
 • Mjesta za sjedenje: 5
 • Nije registriran

Početna cijena za predmetno vozilo iz čl. 1. utvrđuje se u iznosu od 9.907,00 kn (slovima: devettisućadevestosedamkuna), sukladno Procjeni br.: 516410 od PETA BRZINA d.o.o. Zadar.

II.  NAČIN I UVJETI PRODAJE

 Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih osoba ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamstva za ponudu u iznosu od 10%  početne cijene automobila.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena po okončanju natječaja vratiti.

Prodaja vozila odvija se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo svaki zainteresirani ponuditelj može razgledati, uz prethodnu telefonsku najavu na broj 091/533-5730, svaki radni dan u PETA BRZINA d.o.o. Zadar od 08,00 do 16,00.

Dodatne informacije o vozilu zainteresirani ponuditelji mogu dobiti na telefon 023/651-402.

Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

III.  SADRŽAJ PONUDE

 Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku te obavezno sadržavati:

 • Ime i prezime ponuditelja fizičke osobe odnosno naziv ponuditelja pravne osobe, adresu te kontakt telefon,
 • Presliku osobne iskaznice ponuditelja fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog, obrtnog i drugog registra za ponuditelja pravnu osobu,
 • Dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude Naznaku IBAN računa za povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,
 • Iznos ponuđene kupoprodajne cijene, najmanje u visini početne cijene vozila

IV.  DOSTAVLJANJE PONUDA

 Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili osobno u zatvorenoj omotnici uz navedenu naznaku adresu:

Općina Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac, s naznakom „Natječaj za prodaju službenog vozila“.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja u web stranici Općine Ražanac.

Nepotpune ponude, kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

V.  ODABIR PONUDITELJA

 Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja sadrži najvišu ponuđenu kupoprodajnu cijenu uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente utvrđene točkom III. ovoga natječaja.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom smatrati će se ponuda ponuditelja koja je ranije zaprimljena.

VI.  OSTALE NAPOMENE

 Svi ponuditelji biti će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od osam dana od dana otvaranja ponuda.

 Po zaprimanju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, izabrani ponuditelj je dužan najkasnije u roku od osam dana pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji rabljenog vozila sa Općinom Ražanac te uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, umanjene za uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude na IBAN račun Općine Ražanac. Jamstvo se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7722 – OIB s naznakom “jamčevina za ozbiljnost ponude – službeni automobil.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati cjelokupni preostali iznos ponuđene kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrati će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude.

U tom slučaju sklapanje kupoprodajnog ugovora za vozilo ponuditi će se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

 Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

 

KLASA: 400-01/20-01/98

URBROJ:2198-10-20-2

Ražanac, 20.05.2020.

 Predsjednik povjerenstva

   za provedbu natječaja:

                                                                                      Hrvoje Benić, mag.iur.

javni-natjecaj-za-prodaju-rabljenog-sluzbenog-vozila-u-vlasnistvu-opcine-razanac