JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za opće,...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove – Viši stručni suradnik za financije

241

Na temelju članka 4., 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:01/23 u daljnjem tekstu: Pravilnik), u skladu s  Izmjenom i dopunom Planom prijma u službu u upravna tijela Općine Ražanac u 2023. godini („Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 5/23), pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove , raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove , na radno mjesto:

 

viši stručni suradnik za financije, radno mjesto broj 4. iz Pravilnika, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 

Kandidati za navedeno radno mjesto, pored općih uvjeta propisanih člankom 12. Zakona moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom i to:

 

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

 

U pisanoj prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa, isključivo za potrebe postupka) i uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (ili preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),

– presliku rodnog lista,

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja stručne spreme i struke određene ovim javnim natječajem: preslika svjedodžbe,

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od jedne godine što se dokazuje slijedećim dokumentima (potrebno je dostaviti dokaze i iz točke a) i točke b)):

  1. a) elektronički zapis – u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od 1 mjeseca, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja.
  2. b) dokaz o radnom iskustvu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke određene ovim natječajem u trajanju od jedne godine: ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojem stupnju obrazovanja i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao poslove.

Napomena: iz priloženog dokaza mora biti razvidno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima (vrsta poslova koju je obavljao, u kojem stupnju obrazovanja i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao poslove), a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni ispit),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

 

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Sve isprave prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, izabrani kandidat predočit će izvornike.

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u  roku od godine dana od prijma u službu u skladu s člankom 14. Zakona.

 

Ako ne položi državni ispit u propisanom roku, u skladu s člankom 115. Zakona točka g), služba prestaje po sili zakona istekom roka u kojem je bio obvezan položiti državni ispit.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19) dokazuje to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuje to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži svu dokumentaciju navedenu u ovom javnom natječaju.

 

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja kao i one koji nisu podnijele pravodobnu i/ili urednu prijavu o tome će biti obaviještene pisanim putem.

 

Javni natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata na koju mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

 

Riječni i pojmovni skupovi u ovom dokumentu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

Na mrežnoj stranici Općine Ražanac www.opcinarazanac.hr i na oglasnoj ploči Općine Ražanac, Ražanac XVII kbr.61, 23 248 Ražanac, bit će dostupan opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata.

 

Na navedenoj mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Ražanac, bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Pisane prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: OPĆINA RAŽANAC, Ražanac XVII kbr.61, 23 2348 Ražanac, s obaveznom naznakom „Prijava na javni natječaj za prijem u službu višeg stručnog suradnika za financije u Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove“.

 

Prijava je podnesena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u pisarnici Općine Ražanac, Ražanac XVII kbr.61, 23 248 Ražanac, a ako je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga kao preporučena pošiljka, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će se izvijestiti dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata u zakonskom roku.

 

 

 

                                                                                               PROČELNICA

                                                                                    Anita Krpina, mag.admin.publ