Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac

874

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19) i članka 25. Statuta Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac, Načelnik Općine Ražanac dana 05. prosinca 2019. godine, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac

 

Za ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
 • položen stručni knjižničarski ispit,
 • najmanje pet (5) godina rada u knjižnici,
 • stručne, radne i organizacijske

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
 • prijedlog četverogodišnjeg plana rada
 • dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu
 • dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina, koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu

/e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)

 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

 

Ravnatelja imenuje i razrješuje Općinsko vijeće Općine Ražanac na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Natječaj je otvoren osam dana (8) od dana objave u Zadarskom listu te na mrežnim stranicama Općine Ražanac. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:

 

Općina Ražanac

Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac

s naznakom „Natječaj za ravnatelja, ne otvarati“

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz       Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog Javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Zadržava se pravo poništenja natječaja.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

                                                                                             Nikola Miletić, ing.

javni-natjecaj-za-ravnatelja-knjiznice-jurja-barakovica