JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac

114

 

 

Na temelju članaka 40. i 41. s Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.), članka 20. stavak 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19., 98/19. i 144/22) i Odluke Općinskog vijeća ( ”Službeni glasnik” Općine Ražanac, broj:14/23), Općinski načelnik Općine Ražanac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac

 

Za ravnatelja/icu Knjižnice ” Jurja Barakovića” Ražanac može biti imenovana osoba, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,

– položen stručni knjižničarski ispit,

– najmanje pet godina rada u knjižnici,

– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

 

Uz prijavu na natječaj koja mora sadržavati ime i prezime podnositelja prijave, adresu prebivališta, broj telefona i adresu elektroničke pošte, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. životopis s opisom stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti, vlastoručno potpisan,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) ili elektronički zapis iz Knjige državljana,
  3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
  4. dokaz o položenom knjižničarskom stručnom ispitu (preslika),
  5. dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  6. dokaz o traženom radnom iskustvu u knjižničarskoj struci (potvrda poslodavca o poslovima koje je kandidat obavljao i u kojem razdoblju, preslik ugovora o radu ili drugog dokumenta kojim se to dokazuje, a koji je staž evidentiran u matičnoj evidenciji HZMO-a),
  7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca,
  8. prijedlog četverogodišnjeg plana rada knjižnice.

 

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Ravnatelja imenuje Općinsko vijeće Općine Ražanac na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

 

Položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prijavi uz ostale dokaze priložiti i dokaze sukladno posebnim propisima kojima je uređeno to pravo (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz o nezaposlenosti i dr.) i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s članku 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19, 84/21), ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.  Navedeno na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01.,103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, po Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Pisana prijava na natječaj s obveznim prilozima i dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnosi se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII kbr.61, 23248 Ražanac

u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ice Knjižnice ”Jurja Barakovića Ražanac”  – ne otvaraj«.

 

Postupak otvaranja i razmatranja prijava na javni natječaj  provesti će Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Knižnice Jurja Barakovića Ražanac.

 

Osoba koja podnese nepravodobnu ili nepotpunu prijavu na natječaj ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće se razmatrati, o čemu će joj se dostaviti pisana obavijest na koju nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Općina Ražanac kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18)

 

Na web stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr te na Oglasnoj ploči Općine Ražanac biti će objavljeno vrijeme održavanja usmenog intervjua najmanje pet dana  prije održavanja intervjua.

 

Odluka o rezultatima biti će objavljena na mrežnim stranicama Općine Ražanac, u skladu s člankom 10. stavkom 1. točka 10.Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15 I 69/22)

 

Zadržava se pravo poništenja natječaja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Damir Jordan,ing

KLASA: 611-01/24-01/02
URBROJ:  2198-11-03-24-1

Ražanac, 08.01.2024.godine