Javni natječaj (ponovljeni) za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u...

Javni natječaj (ponovljeni) za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih osoba

1363

 

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

( ‘Narodne novine ‘ broj: 91/96,68/98,137/99 ,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,

153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18), te članka 25., 26. i 27. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19) i Odluke Općinskog vijeća Općine Ražanac o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima (”Službeno glasilo Općine Ražanac” 3/17), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

  JAVNI NATJEČAJ

(PONOVLJENI)

 

za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih osoba

1   Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta mladim osobama sukladno čl. 25. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac.

 

U mjestu Ražanac

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Procijenjena tržišna vrijednost (kn/m2)

 

Položaj:
1. 2685/17 Ražanac 402 350 Puntica

 

2. 2685/21 Ražanac 410 350 Puntica

 

3. 2685/22 Ražanac 412 350 Puntica

 

4. 2685/23 Ražanac 401 350 Puntica

 

5. 2685/24 Ražanac 408 350 Puntica

 

 

Procjenu vrijednosti predmetnih čestica izradio je dana 15.03.2016.godine, stalni sudski vještak za procjenu nekretnina za područje Županijskog suda u Zadru Željko Predovan dipl.inž.arh., Kralja Tvrtka 3, Zadar.

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasilo ” Općine Ražanac 3/17). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Početna cijena zemljišta koje je predmet prodaje iznosi;

– za mjesto Ražanac – 350,00 kn po m2

 

 1. Ponuditelji mogu biti mlade osobe s prebivalištem na području Općine Ražanac i to;

– da nisu stariji od 40 godina

– da u trenutku prijave na natječaj imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Ražanac kao i da su u prethodnom razdoblju imali prijavljeno prebivalište na području Općine Ražanac od najmanje 10 godina.

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

– ime, prezime, OIB, (fizička osoba)

– preslik osobne iskaznice

– uvjerenje o prebivalištu

– dokaz da nemaju riješeno stambeno pitanje odnosno da on ili njegov supružnik nemaju u  Republici Hrvatskoj stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu (zk izvadak, izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da u Republici Hrvatskoj nemaju stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu)

– da ponuditelj ili njegov supružnik nije imao stan, kuću ili odgovarajuće građevinsko zemljišta koje je otuđio (prodao, darovao i sl.) u zadnjih 5 godina (potvrda Porezne uprave)

– oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

– ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

– broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

– izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

 

Ponudi se mora priložiti:

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju nekretnine u Općini Ražanac, čes.zem. ( broj parcele )

– dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac.

 

Ponuditelj  u svojoj ponudi može pored čest. zem. navedene kod  uplate jamčevine dati ponudu za još više maksimalno 2 č. zem. s ponudom cijene (alternativna ponuda), a jamčevinu plaća samo za prvo izabranu česticu.   

 

 1. Ponuditelji mogu na javnom natječaju kupiti samo jednu nekretninu, a pravo na kupnju građevinskog zemljišta pod povoljnijim uvjetima mogu ostvariti samo jednom.

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u dnevnom listu  „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac , u zatvorenom omotu s naznakom „ za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja  je  najviša ponuđena cijena. 

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 26.06.2020. u 13.00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem,  zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50 % prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50 % prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke što će se pobliže odrediti posebnim rješenjem.

 

 1. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Provedbu natječaja obaviti će Povjerenstvo za prodaju građevinskog zemljišta, a o rezultatima natječaja natjecatelji će biti pravovremeno obaviješteni.

 

 Sukladno čl. 26. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac, popust pri kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Ražanac radi rješavanja stambenog pitanja ostvaruje se na način da se plaća 25% od najpovoljnije ponuđene cijene u provedenom natječajnom postupku

 

Da bi se ostvarili pravo na popust na kupoprodajnu cijenu, kupci su dužni dostaviti Općini;

 

–  Uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne Policijske uprave

– Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nemaju u Republici Hrvatskoj stan ili  kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu

– Uvjerenje zk odjela nadležnog općinskog suda da nemaju na području Općine Ražanac stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu.

– Potvrdu porezne uprave o prometu nekretnina u zadnjih 5 godina.

 

Uvid u dokumentaciju  vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela  te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac  ili na telefon: 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

                                                                                              OPĆINA RAŽANAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Miletić, ing

 

javni-natjecaj-za-prodaju-gradevinskog-zemljista-u-vlasnistvu-opcine-razanac-u-svrhu-rjesavanja-stambenog-pitanja-mladih-osoba