Izmjena i dopuna plana prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine...

Izmjena i dopuna plana prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac za 2019.

1250

Na temelju članka 8. 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”NN” broj:86/08, 61/11 i 4/18), članku 6. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac (Službeni glasnik Zadarske županije br. 02/11) te članka 42. Statuta Općine Ražanac (Službeni glasnik Općine Ražanac, broj: 04/18), Načelnik Općine Ražanac donosi:

 

IZMJENA I DOPUNE PLANA

 prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac za 2019.

Članak 1.

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac za 2019. godinu, Klasa:112-01/19-01/01, Ur.broj.2198-10-19-1 od 16.01.2019. godine članak 4., i 5. dopunjuju kako slijedi

  • Utvrđuje se prijam u Jedinstveni upravi odjel na neodređeno vrijeme – 1 službenika SSS (srednja stručna sprema) – referent – komunalni redar, kategorija III.

Članak 2.

U ostalom dijelu Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac za 2019. godinu ostaje neizmijenjen.

Članak 3.

Izmjene i dopune Plana prijema u Jedinstveni upravni odjel za 2019. godinu stupaju na snagu prvog dana nakon dana objave, a objaviti će se u ”Službenom glasniku Općine Ražanac”.

 
 KLASA: 112-01/19-01/01
 UR.BR.:2198-10-19-2
 Ražanac,  20.05.2019.

 

Načelnik Općine Ražanac

Nikola Miletić, ing.

izmjena-i-dopune-plana-prijema-za-2019