IZJAVA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

IZJAVA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

40

IZJAVA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

 

Općina Ražanac, kao Naručitelj,  sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakon o javnoj nabavi (N.N. 120/2016, 114/2022; dalje u tekstu: ZJN 2016), na temelju izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa svojih predstavnika objavljuje sljedeće:

a) za predstavnike naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja) ili s njima povezane osobe kako ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Ražanac, kao Naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi;

b) za predstavnike naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 2. ZJN 2016 (član stručnog povjerenstva za javnu nabavu) Općina Ražanac, kao Naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom:

– KRPINA TOURS“ d.o.o., Rapska 7, 23000 Zadar, OIB: 27716483362.

 

 

 

                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                                                           Damir Jordan, ing.

 

KLASA: 100-01/23-01/01

URBROJ: 2198-11-02-23-1

Ražanac, 02. siječnja 2023. godine

Izjava o sprečavanju sukoba interesa