Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac u 2020. godini

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac u 2020. godini

910

 

Temeljem članka 10., 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( ” Narodne novine” broj: 158/03, 100/04, 141/96, 38/09, 123/11, 56/16) , članka 5.Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ( ” Narodne novine ”, broj:36/04, 63/08, 133/13 i 63/14 ) i članka 42. Statuta Općine Ražanac ( ” Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:4/18 ), Općinski načelnik Općine Ražanac, d o n o s i

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA

POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU

OPĆINE RAŽANAC ZA 2020. GODINU

 

 

 1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj uporabi, te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.

Opća upotreba pomorskog dobra  podrazumijeva, da, svatko ima pravo služiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni.

Koncesijsko odobrenje  daje se fizičkim i pravnim osobama za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koja ne isključuje ni ograničava  opću upotrebu  pomorskog dobra
 

Članak 2.

 Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2020. godinu određuje se:

 • Plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom
 • Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom
 • Popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru
 • Mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti

 

 1. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

 

 

II.1. Komunalno održavanje plaža

 

Članak 3.

 Utvrđuje se obaveza komunalnog pogona Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac da:

– redovito sakuplja i odvozi smeće,

–  redovito održava zelene površine uz pomorsko dobro

 

Članak 4.

 Ovim planom se određuju i plažni sadržaji.

 

Sukladno stavku 1. ovog članka, plažni sadržaji jesu:

 • Kabine za presvlačenje
 • Javni WC
 • Kemijski WC
 • Dječja igrališta
 • Sportska igrališta
 • Lako uklonjivi suncobrani
 • Klupe za sunčanje
 • Kante za odlaganje otpada
 • Tuševi
 • Šetnice-staze

Članak 5.

U sklopu redovnog održavanja izvršit će se sanacija i uređenje plaža na području Općine Ražanac, a sve prema naprijed utvrđenim projektima: „Uređenje obale u naselju Ljubač i Ljubački stanovi u Općini Ražanac“, „Potporni zid i pješačka staza u Rtini – zaseok Stošići“ te „Sanacija lučice Draga u Ražancu“

 

Članak 6.

 Utvrđuje se obaveza komunalnog pogona Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac da:

– osigura postavljanje i održavanje sanitarnih objekata, rukohvata, te tabli upozorenja, zabrana i informacija, lako uklonjivih suncobrana i ostalog plažnog sadržaja,

– poduzme potrebne mjere u slučaju iznenadnih onečišćenja mora za kupanje,

– poduzme potrebne hitne mjere sanacije oštećenja na objektima pomorskog dobra kada je to nužno zbog sprječavanja ozljeđivanja osoba i oštećenja stvari.

 

Članak 7.

Utvrđuje se obveza komunalnog pogona Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac da prema potrebi osiguraju nadohranu plaža, strojno i ručno poravnavanje i uređenje podloga na istima koje se javlja uslijed nepovoljnog djelovanja morskih strujanja.

Utvrđuje se obaveza komunalnog pogona Općine Ražanac da provede mjere ograđivanje plaža psihološkim plutajućim branama radi zaštite i sigurnosti građana.

Utvrđuje se obaveza komunalnog pogona Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac da propisno označe i opreme plaže za pse na području Općine Ražanac. Popis plaža za pse i lokacija se nalaze u grafičkom prilogu ovog Plana.

Članak 8.

Dio obale odnosno pomorskog dobra za koje je izdano koncesijsko odobrenje održava i čisti korisnik koncesijskog odobrenja.

Korisnik koncesijskog odobrenja dužan je prilikom početka i završetka obavljanja djelatnosti obavijestiti nadležni odjel Općine Ražanac, o čemu se sastavlja zapisnik.

Korisnik je dužan nakon prestanka obavljanja djelatnosti lokaciju dovesti u prvobitno stanje.

 

II.2. Nadzor

 

Članak 9.

Utvrđuje se obaveza Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac da putem komunalnih redara, osigura:

– inspekcijski nadzor nad koncesijskim odobrenjima,

– kontrolu provođenja odredbi iz čl. 3., čl. 4., i čl. 5., ovog Plana

– izvješćivanje nadležnih ustanova u slučaju bespravnih radova na pomorskom dobru,

– izvješćivanje nadležnih u slučaju oštećenja na objektima pomorskog dobra.

 

Članak 10.

Ovlašćuje se komunalno redarstvo Općine Ražanac da u ime Općine Ražanac i Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja u Općini Ražanac, kontrolira poštivanje pravila ponašanja na pomorskom dobru u općoj uporabi.

Ovlašćuje se komunalno redarstvo Općine Ražanac da sve uočene nepravilnosti prijavi Lučkoj Kapetaniji Zadar i nadležnoj službi za provođenje inspekcijskog nadzora nad pomorskim dobrom u Općini Ražanac te o tome obavijesti Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja u Općini Ražanac.

O provođenju mjera iz čl.3., čl.4., i čl.5.,  ovog Plana komunalno redarstvo Općine Ražanac izvještavati će Općinskog načelnika Općine Ražanac putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac.

 

 III.  SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE

 

Članak 11.

 Sredstva za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom u smislu točke II. ovog Plana iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u proračunu Općine Ražanac iz slijedećih izvora:

 • iz sredstava od naknade za izdana koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Ražanac,
 • iz sredstava od naknada za izdane koncesije na pomorskom dobru na području Općine Ražanac koja pripadaju istoj,

 

Sredstva prikupljena na način naveden u stavku 1. ovog članka koriste se sukladno njihovom pritjecanju za:

 • izradu dokumentacije za sanaciju i uređenje pomorskog dobra,
 • održavanje i izgradnju objekata i uređaja koji se nalaze na pomorskom dobru,
 • utrošak vode i električne energije na pomorskom dobru,
 • čišćenje i održavanje kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina,
 • provođenje ispitivanja kakvoće mora na plažama te organizaciju i provedbu poslova koji se tiču sigurnosti kupača na plažama,
 • naknade za rad i troškove članovima Vijeća za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Ražanac.

 

 1. POPIS DJELATNOSTI

 

Članak 12.

 Na pomorskom dobru na području Općine Ražanac mogu se obavljati djelatnosti propisane Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru iz tablica 1, 2 i 3 Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, navedene u ovom planu.

 

 

 1. MIKROLOKACIJE

 

Članak 13.

 

Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Ražanac, u postupku rješavanja zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja, određuje mikrolokacije na morskoj obali za obavljanje onih djelatnosti na pomorskom dobru za koje je određivanje mikrolokacije propisano navedenom Uredbom. Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz članka 10. ovog Plana te njihov broj mogu se određivati na slijedećim dijelovima pomorskog dobra:

 

Brod na motorni pogon:

 

 • Ražanac, Puntica: 1 iznajmljivač (3 kom)

 

Skuter:

 • Ražanac, Puntica: 1 iznajmljivač (4 kom)
 • Rtina, Miletići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Stošići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Vrankovići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)

 

Dječji skuter do 2 kw:

 • Ražanac, Puntica: 1 iznajmljivač (4 kom)
 • Rtina, Miletići: 1 Iznajmljivač (2 kom)
 • Rtina, Stošići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Vrankovići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)

 

Sredstvo za vuču opremom (banana, tuba, gume, skije, padobran):

 • Ražanac, Puntica: 1 iznajmljivač (2 kom)
 • Rtina, Miletići: 1 Iznajmljivač (1 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Stošići: 1 iznajmljivač (1 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač (1 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač (1 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Vrankovići: 1 iznajmljivač (1 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Ražanac, Vlaški kraj: 1 iznajmljivač (1 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)

 

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina, sup –daska:

 

 • Ražanac, Puntica: 1 iznajmljivač (ukupno  6 kom)
 • Ražanac, Punta: 1 iznajmljivač (ukupno 6 kom)
 • Ražanac, Vlaški kraj: 1 iznajmljivača (ukupno 6 kom)
 • Rtina, Miletići: 1 Iznajmljivač (ukupno 8 kom)
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač (2 kom)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač (2 kom)
 • Rtina, Vrankovići: 1 iznajmljivač (2 kom)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Stošići: 1 iznajmljivač
 • Ljubački Stanovi: 2 iznajmljivača (ukupno 8 kom)
 • Ljubač, Oseka: 2 iznajmljivača (ukupno 8 kom)

 

Kiosk, prikolice montažni objekti do 12 m2:

 • Ražanac, Puntica: 2 iznajmljivača (1 kafić, 1 fast food)
 • Ražanac, Punta: 4 iznajmljivača (2 kafića, 2 fast food-a)
 • Ražanac, Vlaški kraj: 2 iznajmljivača (2kafića, 2fast food)
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina, Vrankovići: 1 iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina Stošići: 1 iznajmljivač
 • Ljubački Stanovi: 2 iznajmljivača (1kafić, 1 fast food)
 • Ljubač, Oseka: 3 iznajmljivača (2 kafića, 1 fast food-a)
 • Ljubač, Marina: 1 izmajmljivač (kafić ili fast food)
 • Jovići: 1 iznajmljivač ( kafić ili fast food)
 • Rtina, Rt ošljak: 1 izajmljivač (kafić ili fast food)

Pripadajuća terasa:

 • Ražanac, Puntica: 2 iznajmljivača (1 kafić, 1 fast food-a)
 • Ražanac, Punta: 4 iznajmljivač (2 kafića, 2 fast food-a)
 • Ražanac, Vlaški kraj: 2 iznajmljivača ( 2kafića, 2 fast food-a)
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina, Vrankovići: 1 iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina Stošići: 1 iznajmljivač
 • Ljubački Stanovi: 2 iznajmljivača (1 kafić, 1 fast food)
 • Ljubač, Oseka: 3 iznajmljivača (2 kafića, 1 fast food-a)
 • Ljubač, Marina: 1 izmajmljivač (kafić ili fast food)
 • Jovići: 2 iznajmljivača (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina, Rt ošljak: 1 iznajmljivač (kafić ili fast food)

 

Štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl.):

 • Ražanac, Puntica: 4 iznajmljivača
 • Ražanac, Punta: 2 iznajmljivača
 • Ražanac Vlaški kraj: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Miletići: 1 iznajmljivača
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač
 • Rtina Vrankovići: 1 iznajmljivač
 • Rtina Stošići: 1 iznajmljivač
 • Ljubački stanovi: 2 iznajmljivača
 • Ljubač, Marina: 2 iznajmljivač
 • Ljubač, Oseka: 2 iznajmljivača
 • Jovići: 2 iznajmljivača

 

Ambulantna Prodaja (škrinja, aparati za sladoled, pop-corn i sl.):

 • Ražanac, Puntica: 4 iznajmljivača
 • Ražanac, Punta: 2 iznajmljivača
 • Ražanac Vlaški kraj: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Miletići: 2 iznajmljivača
 • Rtina, Miočići: 2 iznajmljivač
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač
 • Rtina Stošići: 1 iznajmljivač
 • Rtina Vrankovići: 1 iznajmljivač
 • Ljubački Stanovi: 4 iznajmljivača
 • Ljubač, Marina: 2 iznajmljivač
 • Ljubač, Oseka: 2 iznajmljivača
 • Jovići: 2 iznajmljivača

 

Aqua park i drugi morski sadržaji:

 • Ražanac, Puntica: 1 iznajmljivač
 • Ljubač, Plaža Oseka – 1 iznajmljivač

 

Zabavni sadržaji:

 • Ražanac, Puntica : 2 iznajmljivača
 • Ljubački Stanovi: 1 iznajmljivač
 • Ljubač, Oseka : 1 iznajmljivač

 

Suncobrani i ležaljke:

 • Ražanac, Puntica: 2 iznajmljivača (ukupno 30 ležaljki, 15 suncobrana)
 • Ražanac, Punta: 1 iznajmljivač
 • Ražanac, Vlaški kraj: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Miletići: 6 iznajmljivača (ukupno 180 ležaljki, 60 suncobrana)
 • Rtina, Miočići: 2 iznajmljivača
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač
 • Rtina Stošići: 1 iznajmljivač
 • Rtina Vrankovići: 1 iznajmljivač
 • Ljubački Stanovi: 1 iznajmljivač
 • Ljubač, Oseka: 3 iznajmljivača (ukupno 100 ležaljki, 50 suncobrana)
 • Jovići: 1 iznajmljivača

 

Točan raspored svake pojedine lokacije za obavljanje određene djelatnosti biti će određen grafičkim prikazom koji je sastavni dio izdanog koncesijskog odobrenja.

Kod obavljanja djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja nositelj koncesijskog odobrenja mora koristiti plažne rekvizite (suncobrani, ležaljke i sl.) koji su unificirani, bez reklamnog sadržaja, kvalitetni, u ispravnom stanju, primjerenog izgleda te ne smiju ugrožavati njihove korisnike, kao ni ostale korisnike plaže.

Postavljeni rekviziti (ležaljke, suncobrani i sl.) ne smiju ometati korištenje plaže kao općeg dobra te se raspoređuju po plaži na način da se rekviziti jednog Nositelja koncesijskog odobrenja podjele na dvije grupe rekvizita, između kojih mora ostati koridor za nesmetani pristup svim korisnicima plaže u duljini ležaljke, a svaka grupa rekvizita može sadržavati po dva reda ležaljki s ostavljenim koridorom za nesmetani pristup i boravak uz more svim korisnicima plaže između samih redova u duljini ležaljke te za prolaz između svake ležaljke u širini ležaljke.

Ležaljke moraju biti udaljene od 2 do 4 metra od mora, dok ležaljke jednog Nositelja koncesijskog odobrenja od ležaljki drugog Nositelja koncesijskog odobrenja moraju biti udaljene najmanje 10 metara.

 

 Članak 14.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Ražanac, a po pribavljenoj potvrdi Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet Zadarske  Županije.

Stupanjem na snagu Plan se objavljuje i na web stranici Općine Ražanac, www.opcina-razanac.hr.

KLASA: 342-01/20-01/06
URBROJ: 2198-10-20-01
Ražanac, 12.03.2020.

 

                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                     Nikola Miletić, ing.

 

 

plan-upravljanja-pomorskim-dobrom-za-2020