DVD Ražanac – Natječaj za prijem u radni odnos – VATROGASAC -1...

DVD Ražanac – Natječaj za prijem u radni odnos – VATROGASAC -1 izvršitelj m/ž

1677

 

                Na temelju članka 11. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 139/04 – proč.tekst i 174/04, 38/09, 80/10) članka 26. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Ražanac“ te Odluke donesene na svojoj 7. sjednici, Upravni odbor Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Ražanac“, objavljuje

 

N A T J E Č A J

 za prijem u radni odnos

 

   VATROGASCA                                 – 1 izvršitelj m/ž

                                                          – na neodređeno vrijeme, uz probni rok od tri mjeseca                                                                                            – puno radno vrijeme

                                                                      

Osoba koja se kandidira za zaposlenje mora,  pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavati i slijedeće uvjete:

 1. da nije starija od 30 godina
 2. srednja stručna sprema vatrogasnog smjera, odnosno srednja stručna sprema drugog smjera pod uvjetom da u roku od dvije godine od prijama u radni odnos završi prekvalifikaciju, što dokazuje svjedodžbom školske ustanove
 3. tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
 4. da nisu kažnjavani za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti
 5. posjedovanje važeće vozačke dozvole C kategorije ili polaganje iste u roku od tri mjeseca od prijema u radni odnos

 

Uz prijavu na oglas,  kandidati trebaju priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis,
 • domovnicu i osobnu iskaznicu (preslika),
 • rodni list (preslika),
 • dokaz o školskoj spremi (ovjerena preslika svjedodžbe)
 • važeće uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (izvornik),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik, ne starije od 6 mjeseci)
 • vozačku dozvolu (preslika),

 

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na odredbe Čl. 21. st. 3. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 139/04 – proč.tekst i 174/04, 38/09, 80/10) dužni su priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za prednost pri prijemu u radni odnos.

Prijave s dokazima o ispunjavanju  uvjeta oglasa dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Zavodu za zapošljavanje na adresu:

            DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO „RAŽANAC“, Ražanac X ulica, br. 1, 23248 RAŽANAC.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA  NA OGLAS ZA VATROGASCA“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

            Ovaj Oglas objaviti će se u Zavodu za zapošljavanje i na web stranici: www.opcina-razanac.hr.

                                                                                                               

 

                                                                                                    UPRAVNI ODBOR DVD-a RAŽANAC                                                                                                                             PREDSJEDNIK 

                                                                                                          NEDILJKO JOVIĆ, dr.med.

dvd-razanac-natjecaj-za-vatrogasca