Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac

490

 

Na  temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 , 61/11 i 4/18), članka 40. Statuta Općine Ražanac („Službeni glasnik Zadarske županije, broj 7/14,10/14 i 9/15 ), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10),  Općinski načelnik dana 26. ožujka 2018. godine donosi

 

Izmjene i dopune

PRAVILNIKA

o unutarnjem redu

Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Ražanac

 

Članak 1.

  Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac, KLASE:021-01/10-01/03,URBROJ:2198-10-10-1 od 12.siječnja 2011. godine u članku 6. Redni broj:5.mijenja se i glasi:

Radni broj: 5

Osnovni podatci o radnom mjestu:

Kategorija: III

Potkategorija :Referent

Klasifikacijski rang 11

Naziv: REFERENT –KOMUNALNI REDAR

Stručno znanje:

  • srednja stručna sprema
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
  • vozačka dozvola B kategorije
  • poznavanje rada na računalu

 

 

Broj izvršitelja :2

 

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta

– sudjeluje u pripremi nacrta općih akata koji se odnose na održavanje komunalnog reda, na održavanju javnog reda i mira, korištenje javne površine, na korištenje pomorskog dobra i drugih akata koji se odnose na tehničko – komunalnu problematiku

– obavlja poslove na unapređenju uređenja naselja i stanovanja, poslove

prostornog i urbanističkog planiranja

– obavlja poslove na zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite

– obavlja poslove na pripremi projektne dokumentacije pojedinih zahvata u prostoru

– vodi brigu o objektima komunalne infrastrukture na području općine Ražanac

– nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog reda

– nadzire provođenje naputaka o postavljanju reklama, načinu korištenja javnih površina i

pomorskog dobra od strane vlasnika ugostiteljskih objekata i građevinskih poduzetnika i koncesionara

– nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti

– izdaje Rješenja o provođenju komunalnog reda

– predlaže uklanjanje uočenih nedostataka na komunalnoj opremi i nedostataka na javnim površinama

– obavlja radnje u upravnom postupku sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu

– provodi prekršajni postupak i izdaje obavezne prekršajne naloge sukladno Prekršajnom zakonu

– temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja života stanovnika općine

– obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama

–  nadzire rad poslovnih subjekata koji za račun Općine, temeljem ugovora, obavljaju komunalne djelatnosti,

– obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika

–  o obavljenim svakodnevnim zadacima komunalni redar vodi dnevnik i daje ga na uvid dva puta mjesečno pročelniku, načelniku i  zamjeniku načelnika odgovornom za komunalno gospodarstvo.

                                                                      

Članak 2.

            Ostali dijelovi Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 3.

            Ove Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Ražanac objavit će se na Internet stranicama Općine Ražanac, www.opcina-razanac.hr , te stupaju osam dana  od dana objave u Službenom glasilu Općine Ražanac.

                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                      Nikola Miletić, ing

izmjene-i-dopune-pravilnika-o-unutarnjem-redu-juo-opcine-razanac